Protecția datelor cu caracter personal – GDPR

Despre Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Sibiu

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Sibiu (denumită în continuare Organizator) este o instituție de învățământ, cu sediul ȋn Strada Nicolae Iorga, nr. 56, Sibiu, RO – 550407. În calitate de organizator al Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare", este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent și cu respectarea prevederilor Regulamentului european nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

Ce sunt datele cu caracter personal și ce astfel de date prelucrează Organizatorii?

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect. Organizatorii prelucrează următoarele categorii de date:

 • Date cu caracter personal comune: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, adresă de domiciliu, adresă de corespondență, e-mail, telefon, semnătură, școala unde elevul este înmatriculat și clasa;
 • Imagini video si foto;
 • Materiale tematice în măsura în care acestea conțin date cu caracter personal necesare pentru derularea Concursului.

Ce înseamnă că Organizatorii prelucrează date cu caracter personal?

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal, se înțeleg operațiuni de colectare, înregistrare, organizare, stocare, modificare, extragere, consultare, utilizare, transmitere, combinare, blocare, restricționare, ştergere, distrugere, arhivare a datelor cu caracter personal.

Cui aparțin datele cu caracter personal pe care le prelucrează Organizatorii?

Organizatorii prelucrează date cu caracter personal ale Participanților minori, ale profesorilor coordonatori, ale sponsorilor, ale donatorilor persoane fizice. Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate, poartă denumirea de "Persoane vizate".

De unde obțin Organizatorii datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la Participant, de la un Împuternicit al Participantului sau din surse publice.

În ce scopuri prelucrează Organizatorii date cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Organizarea și desfășurarea Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare" și acordarea premiilor câștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor (consimțământ în conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR)
 • Raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate, prelucrarea datelor minorilor (obligația legală a Organizatorului);
 • Soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Concursului și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice (interesul legitim al Organizatorilor);
 • Activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).
 • pentru orice alte scopuri prevăzute de lege.

Este obligatorie pentru persoana vizată comunicarea datelor? Care sunt consecințele în caz de refuz?

Furnizarea datelor cu caracter personal solicitate de către organizatori se realizează prin intermediul contractelor/formularelor/canalelor. Excepție de la modul acesta de furnizare a datelor este furnizarea lor prin consimțământ.

Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Concurs nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorii pot dezvălui datele cu caracter personal ale Participanților către:

 • reprezentanții legali/tutorii/părinții Participanților;
 • partenerii Organizatorilor implicați în desfășurarea și organizarea Concursului și acordarea premiilor;
 • notarilor publici;
 • autorităților publice sau altor categorii de destinatari dacă acțiunea are la bază un temei juridic.

Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participanților decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt păstrate în vederea realizării scopurilor Concursului, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Toate materialele digitale vor fi păstrate de către Organizator pentru o perioadă nedeterminată. Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Concursului vor fi stocate pe durata acestuia, la care se adaugă o perioadă de prescripție, pentru acțiunile în justiție, de minim 3 ani.

Care sunt drepturile persoanei vizate și cum pot fi exercitate?

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, Persoana vizată are următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare - dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de Organizatori, conform celor prevăzute în prezentul document;
 2. Dreptul de acces - poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Organizatori, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, Organizatorii vor elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat;
 3. Dreptul la rectificare - dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
 4. Dreptul la ștergerea datelor - ștergerea respectivelor date se poate realiza în cazul retragerii consimțământului; când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; când sunt prelucrate contrar legii, sau ștergerea lor survine ca o necesitate de conformare față de legislația din domeniu.
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării - în situațiile reglementate expres de lege (în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
 6. Dreptul de opoziție - se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Organizatorilor sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care sunt învestiți Organizatorii;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor - în măsura în care Organizatorii prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorilor să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, Organizatorii pot să transmită datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități/unui alt operator.
 8. Dreptul de a depune plângere - poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Organizatori la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, cod poștal - 010336, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
 9. Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 10. Persoana vizată poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la adresa de e-mail: .